Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


ZARZĄDZENIE NR 74/19

Burmistrza Żabna

z dnia 2 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2  dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)  oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie i zobowiązuje się do umieszczenia stosownych informacji o ogłoszonym konkursie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie  w tym na BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie.

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik nr 1do zarządzenia Nr 74

Burmistrza Żabna z dnia 2 lipca 2019 r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

>> Zarządzenie

>> Ogłoszenie

>> Klauzula

 

 

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Żabna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2, ul Zborowskiego 37, 33-131 Łęg Tarnowski  dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2017 r. poz. 1597).

 

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać łącznie:

 

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej przedszkola;

 

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

 - stażu  pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym -  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 

 • oświadczenie zawierające takie dane osobowe kandydata jak: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

 

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 

 • w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którem mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz.931 z późn. zm.);

 

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

 

 

 

 

 

 

 

 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.);

 

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

 

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;

 

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego  - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2183 z późn. zm.);

 

 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (złącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie);

 

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie).

 

Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w pkt II ppkt4,5,6,7,12,13

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

 

III Informacje o sposobie i terminie składania ofert

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim Nr 2 ” w terminie do dnia 17 lipca 2019 r.  do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1 lub listownie na adres: Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1 (decyduje data wpływu do sekretariatu)

 

 1. Nie dopuszcza się składnia ofert w wersji elektronicznej.

 

IV Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Żabna odrębnym zarządzeniem.

 

V O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

VI Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załącznik nr 1  Ogłoszenia o konkursie

 

Klauzula informacyjna dla Kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuje, iż

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie

z siedzibą: 33-240 Żabno, ul. Rynek 29

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- adres e-mail: ifilipowska@zabno.pl

 

3) Pani/ Pana dane będą  przetwarzane dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, lit. b, lit, c RODO art 9 ust. 2 lit, b RODO - obowiązek prawny Administratora przetwarzania Pani/Pana danych wynika głownie: z Ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą. zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 

5) Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie /zasady określone w Rozdziale III RODO-Prawa osoby, której dane dotyczą/,

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

8) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie dobrowolne,

 

9) ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie podlega Pani/ Pan decyzjom, które opierają  się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższym:

                                                                                                          ………………………….

 data i czytelny podpis/

 

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o konkursie

 

 

 

Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- RODO -(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art 4 pkt. 11 RODO.

 

Przyjmuję do wiadomości, ze mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 

………………………………………

/data i czytelny podpis/

 

 

 

Liczba odsłon: 472
Autor: zossip
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.