Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Zarządzenie Nr 63/2019.

Burmistrza Żabna

z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żabnie

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.) Burmistrz Żabna, zarządza co następuje:

 

1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektor ds. drogownictwa i urządzeń wodnych w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska wchodzącym w skład Urzędu Miejskiego w Żabnie.

 

 • 2.1. Treść ogłoszenia określającego wymagane kwalifikacje i termin składania ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 1. Ogłoszenie zamieszcza się:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie,
 • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

 

 • 3. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:

 

 • Zbigniew Lustofin - przewodniczący Komisji,
 • Agnieszka Szakuła - członek Komisji,
 • Stanisław Pantera - członek Komisji
 • Joanna Lechowicz - sekretarz Komisji

 

 • 4. Tryb przeprowadzenia konkursu określa regulamin naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

 

 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DO POBRANIA

 


 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Żabna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. drogownictwa   i urządzeń wodnych w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Żabnie.

 

 1. Wymagania:

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 1. wymagania niezbędne

 

 1. a) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów: administracja, prawo, budownictwo,
 2. b) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
 3. c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczy,
 4. d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. e) doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata stażu pracy w administracji publicznej,
 6. f) nieposzlakowana opinia,
 7. g) prawo jazdy kat. B,
 8. h) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. i) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. j) znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U z 2018 r., poz. 2068, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2018r., poz.1990, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. ,poz. 1202, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2018r. poz. 2096, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.)

 

 1. wymagania dodatkowe podlegające ocenie : pozostałe wymagania pozwalające na

optymalne wykonywanie zadań na tym stanowisku

 

 1. a) doświadczenie zawodowe, staż pracy i inne kwalifikacje w szczególności w zakresie

zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem,

 1. b) doświadczenie zawodowe i wykształcenie dotyczące pracy w administracji publicznej,

w tym samorządowej,

 1. c) podstawowa umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich,
 2. d) potencjał kandydata w zakresie kwalifikacji i cech osobowości, niezbędny do prawidłowego, samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku, którego nabór dotyczy. Preferowane cechy osobowościowe kandydata, min.: odpowiedzialność, uczciwość, samodzielność, dyspozycyjność, wysoki poziom etyki i kultury osobistej.

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku ds. drogownictwa

 

 • Prowadzenie spraw dotyczących budowy i modernizacji dróg gminnych;
 • Sporządzanie planu budowy dróg oraz ich remontów;
 • Koordynowanie prowadzonych prac w pasie drogowym dróg gminnych- wydawanie decyzji administracyjnych, warunków prowadzenia prac i kontrola ich prawidłowego wykonania;
 • Opracowanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontów,  utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego;
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg;
 • Prowadzenie ewidencji dróg, mostów, przepustów oraz udostępnienie tej ewidencji

na żądanie uprawnionych organów;

 • Realizowanie zadań sprawozdawczych dotyczących drogownictwa i urządzeń wodnych;
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

 • Wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich

dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii np. gdy występuje

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

 • Przygotowanie projektów uchwał w sprawach dróg gminnych;
 • Koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg – Zarządem Dróg Wojewódzkich i Powiatowych,
 • Współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i

drogownictwa;

 • Opracowanie planu zimowego utrzymania dróg gminnych i jego realizacja;
 • Prowadzenie remontów dróg gminnych w tym w szczególności:
 1. a) koordynacja przebiegu remontu, rozliczanie zadań remontu dróg,
 2. b) egzekwowanie gwarancji wykonawców i przeglądów w okresie gwarancji;
 3. c) przygotowanie wniosków do projektu budżetu dotyczących remontów dróg gminnych, od strony rzeczowo-technicznej i finansowej;
 4. d) realizacja zadań nie inwestycyjnych dotyczących infrastruktury i urządzeń drogowych dróg gminnych.
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej;
 • Prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulicznego.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór

 

1) Umowa o prace na pełny etat, w budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno, - budynek nie posiada windy. Praca w pomieszczeniu biurowym  z obsługą komputera oraz w terenie.  Praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje często pracę w terenie w różnych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku, w trudnym terenie, związaną z realizacją zadań (np. wizje lokalne na terenie gminy w zakresie oceny stanu dróg, udział w procedurach realizacji inwestycji na terenie  Gminy Żabno, samodzielne wyjazdy służbowe, itp.).

 

2) Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.): - w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy (art. 16 ust.2) i dla takiego pracownika organizuje się w trakcie trwania ww. umowy służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych, która to służba trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem, a pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika (art. 19).

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

 W miesiącu poprzedzającym upublicznienie niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie

na wyżej wymienione stanowisko

 

1) Dokumenty obligatoryjnie wymagane:

 

 1. a) List motywacyjny;
 2. b) Życiorys zawodowy ( curriculum vitae );
 3. c) Kserokopie świadectw pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia;
 4. d) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. e) Kserokopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność w przypadku posiadania

          orzeczenia o niepełnosprawności;

 1. f) Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dołączonego do ogłoszenia - na stronie

           internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie;

 1. g) Oświadczenie kandydata o:
 • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji tj. klauzulę: „ Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru na stanowisko urzędnicze.”

 

2) Dokumenty pożądane:

 

 1. a) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 2. b) Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje,     

        ( np. certyfikaty )

 

Wymagane oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Brak wymaganego podpisu kandydata dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

 

 

 

 

 

Dokumenty przedstawione w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego.

Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie kandydatom nie spełniającym wymagań formalnych, zostaną zwrócone dokumenty aplikacyjne (oferty) za pośrednictwem urzędu pocztowego. Kandydat może również odebrać dokumenty aplikacyjne osobiście w Urzędzie Miejskim w Żabnie pokój nr 06  parter (godziny pracy Urzędu Miejskiego w Żabnie), potwierdzając pisemnie ich odbiór.

 

 1. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9  ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie.)

 

VII. Termin i miejsce złożenia dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie  (I piętro pokój nr 11) ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno do dnia 24 czerwca 2019 r.                                do godziny 15:00.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko: Inspektor ds. drogownictwa”.

UWAGA:

            Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Żabnie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane i będą zwracane kandydatom.

             W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniana będzie data wpływu przesyłki do Urzędu (tj. do dnia 24.06.2019 r. do godz. 15.00), a nie data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym..

Nie można złożyć dokumentów w formie elektronicznej

 

VIII. Uwagi końcowe

 

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję Rekrutacyjną, mającej   na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych  z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, tj. niezbędne ( konieczne ) do zatrudnienia na stanowisku, na który prowadzony jest nabór, określone w przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie  o pracownikach samorządowych, w regulaminie naboru i w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli  w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne, zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu    o naborze.

 

 

 

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

              Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego naboru jest Urząd Miejski w Żabnie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz Żabna, z siedzibą w  Żabnie przy ul.  Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno.

              Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (e-mail: jlechowicz@zabno.pl, pod numerem telefonu: 14 645 60 12, adres                    do korespondencji: Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno).

            Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miejskim w Żabnie.

              Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia                          27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz inne przepisy szczególne stosowane podczas rekrutacji i zatrudnienia na w/w stanowisko.

             W przypadku innych danych zwykłych, w tym danych kontaktowych podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*). W przypadku danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO podstawę prawną ich przetwarzania stanowi także zgoda, przy czym powinna być ona wyrażona na piśmie.

 

Dane osobowe przechowywane będą:

 • w przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone niezwłocznie po ich weryfikacji,
 • w przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • w przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych  5 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

             Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

             W przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie, z własnej inicjatywy i co do których kandydat wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje mu także prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do sprzeciwu i usunięcia tych danych. Urząd Miejski w Żabnie przestanie przetwarzać te dane w celu w którym zostały zgromadzone, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych kandydata istnieją ważne dla Urzędu Miejskiego w Żabnie , prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wartości kandydata lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

              Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.

            Odbiorcą danych osobowych będą podmioty wykonujące na zlecenie administratora zadania związane z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz jednostka służby medycyny pracy (dotyczy wybranego kandydata na wolne stanowisko urzędnicze). Ponadto informacja o wynikach naboru jest udostępniana poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (podawane jest imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz uzasadnienie dokonanego wyboru).

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Liczba odsłon: 1231
Autor: zl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.