Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych, w związku z powyższym zachodzi konieczność wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Tarnowie i podległych mu sądów rejonowych na lata 2020-2023.

 

Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52 ze zm.) ustaliła następujące ilości ławników wybieranych do orzekania przez Radę Miejską w Żabnie:

  • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej: 1 osoba,
  • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy:
    1 osoba
  • do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie: 2 osoby.

 

Stosownie do art. 161 § 1 uprawnione podmioty tj. prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, mogą dokonać zgłoszenia kandydatów na ławników osoby spełniające wymogi
art. 158 § 1 w/w ustawy. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. nr 121, poz. 693),
do której dołącza się następujące dokumenty:

- informację o kandydacie z KRK,

- oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego).

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 usp).

 

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestr Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 usp).

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Karnego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w Urzędzie Miejskim w Żabnie w terminie do 30 czerwca 2019r.

 

Liczba odsłon: 290
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.