Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Zarządzenie  Nr 47/19
Burmistrza Żabna
z dnia 15 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2018r, poz. 1263
 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • 1.1.  Powołuje się Gminną Radę Sportu, zwaną Radą w składzie:
  1/ Pan Marian Fido
  2/ Pan Sebastian Kieć
  3/ Pan Marcin Pacocha
  4/ Pan Paweł Domański
  5/ Pan Krzysztof Kuczek
  6/ Pan Wiesław Kochańczyk
  7/ Pan Maciej Pochroń

 

 1. Rada ze swojego grona wybiera i odwołuj:

- Przewodniczącego Rady

- Zastępcę Przewodniczącego Rady

 • 2. Rada jest organem opiniodawczy i doradczym organów Gminy Żabno w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 • 3. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

      1)  strategii rozwoju gminy, w zakresie kultury fizycznej;

      2)  projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;

      3)  programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;

      4)  projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2. ustawy o sporcie

 

 • 4. 1. Kadencja Rady trwa 5 lat (do 31 stycznia 2023).
 1. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniu nie przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.

 

 1. Na wniosek Burmistrza Żabna Rada skład Burmistrzowi sprawozdanie ze swojej działalności

 

 • 4. Regulamin działania Rady określa załącznik do zarządzenia.
 • 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie w BIP oraz na tablicy ogłoszeni Urzędu Miejskiego w Żabnie
 • 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żabno.
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik
do Zarządzenia nr 47/19
Burmistrza Żabna
z dnia 15 kwietnia 2019r

Regulamin
działania Gminnej Rady Sportu.

 • 1. Gminna Rada Sportu zwana w dalszej części Regulaminu "Radą Sportu" jest organem inicjującym
  i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w Gminie Żabno.
 • 2. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje Przewodniczący Rady Sportu lub z jego upoważnienia Z-ca Przewodniczącego.
 • 3. 1. Przewodniczący lub z jego upoważnienia Z-ca Przewodniczącego zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Sportu na wniosek:
   a/ Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie,
   b/ Burmistrza Żabna,
   c/ członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu.
  2. Jeżeli Przewodniczący Rady lub jego Z-ca nie zwoła posiedzenia, zwołuje go Burmistrz Żabna i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady Sportu.
 • 4. 1. O zwołaniu posiedzenia powiadamia się członków Rady Sportu na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
  2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem email.
  3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
 1. Obradami posiedzenia kieruje Przewodniczący Rady Sportu, a w razie jego nieobecności Zastępca przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 3 ust.2 wskazany przez Burmistrza członek.
 • 5.Obrady posiedzenia są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady Sportu, w tym przewodniczący lub jego zastępca, albo w przypadku określonym w § 3 ust.2 wskazany przez Burmistrza członek Rady Sportu.
 • 6. 1. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.
  2. Przewodniczący obrad może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów.
 • 7. 1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
  2. W przypadku równości rozstrzyga głos przewodniczącego.
 • 8. 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.
 1. Uchwały Rady Sportu podpisuje Przewodniczący obrad, na którym uchwała została podjęta.
 2. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.
 3. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym.
 • 9.Oprócz uchwał wymienionych w § 8 Rada Sportu może podejmować inne uchwały i postanowienia,
  w szczególności o charakterze proceduralnym odnotowane w treści protokołu.
 • 10. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.
  2. Do protokołu załącza się listy obecności członów i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
  3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.
 • 11.Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Urząd Miejski w Żabnie - stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej i Organizacji Pozarządowych .
Liczba odsłon: 332
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.