Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

 1. Nazwa i adres jednostki : Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie, ul Świętego Jana 3a,
  33-240 Żabno
 2. Nazwa stanowiska: Asystent rodziny
 • Niezbędne wymagania:
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe( oświadczenie )
 • Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego (oświadczenie).
 • Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona (oświadczenie).
 • Wykształcenie:

-  wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,  udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.  

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 • Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów
 • Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • Prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie samochodu, posiadanie własnego środka transportu
 • Odpowiedzialność, samodzielność , systematyczność.
 • Wysoka kultura osobista,
 • Odporność na stres,
 • Obsługa komputera.
 1. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2)   opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3)   udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4)   udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5)   udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6)   udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7)   wspierania aktywności społecznej rodzin ,

8)   motywowania członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9)   udzielania pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychologicznych,

11) udzielanie wsparcia dzieciom , w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzin i dzieci,

14) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodzina,

16) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej  niż co pół roku,

17) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

18) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

19) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

20) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupa roboczą lub innymi podmiotami których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca Asystenta Rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę na pełny etat  w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych ( do 40 godzin tygodniowo. )

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny oraz CV z numerem kontaktowym, wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia świadectw pracy (jeśli takie posiada ) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych,
 • kserokopia dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • podpisane oświadczenie kandydata że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy ten obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • Podpisana KLAUZULA INFORMACYJNA w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabnie.
 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny ” lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie ul. Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno   do dnia: 18.03.2019

( liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie )

Dokumenty przesłane droga elektroniczna nie będą rozpatrywane.

Aplikacje przesłane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

W dniu 20.03.2019 r. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych.

Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów, dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu. Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.

Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej. 

II ETAP

Z każdym z kandydatów spełniających wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 25.03.2019 r.  godz. 9:00  w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. W wyniku tej rozmowy Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydata spełniającego w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 1. Informacje dodatkowe

Informacje na temat naboru można uzyskać w pokoju nr 14  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

 

K I E R O W N I K

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Stanisława Łabno

 

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Kluzula informacyjna

Klauzula zgoda

 

Liczba odsłon: 502
Autor: ops
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.