Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych - strażackich :

- samochód specjalny STAR -244, nr. rejestracyjny TAO 8692, rok produkcji 1984, będący

   w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej  Żabno.

   Cena wywoławcza  brutto –  6 400,00 zł

   Wysokość wadium - 640,00 zł

 

- samochód specjalny Żuk A 15B, nr rejestracyjny KTA 40GE , rok produkcji 1988, będący

   w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej  Kłyż

   Cena wywoławcza  brutto –  2 300,00 zł

   Wysokość wadium -     230,00 zł

 

Termin przetargu: 27  marca 2019 r., godz. 1000

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1 – sala narad

Miejsce, w którym można obejrzeć samochody specjalne – strażackie : remizy   Ochotniczych Straży Pożarnych w  Żabnie i Kłyżu.

Termin, w którym można obejrzeć samochody  specjalny- strażackie wymienione powyżej : w dniach

od 8 marca  2019r. do  24 marca  2019 r. (do uzgodnienia telefonicznie 14 6456912).

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 85890006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 r. włącznie.

 

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

 

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie – pok. nr 11, najpóźniej w dniu 26 marca 2019 r.,  do godz.12.00 w zamkniętych kopertach z opisem: - „Przetarg– samochód strażacki  – Żuk A 15B z OSP Kłyż -  27 marca 2019 r.”

„Przetarg– samochód strażacki  – STAR -244 z OSP  Żabno -  27 marca 2019 r.”

 

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot ,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.

 

 

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, które jest warunkiem wzięcia udziału
w przetargu.

 

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym oferentom których ofert nie zostały wybrane lub zostały odrzucone  zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia ofert. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Odrzuca  się ofertę, jeżeli :

1)  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie

     wniósł wadium;

2)  nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu lub są one niekompletne,

     nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za

     nową ofertę.

O odrzuceniu  oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

 

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. (14) 645-69-12.

 

Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Liczba odsłon: 425
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.