Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Zarządzenie Nr 12/19 Burmistrza Żabna z dnia 7 lutego 2019 r.

 

w sprawie organizacji otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Działań w Obszarze Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych na lata 2018-2020”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)  oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492)
i Uchwały Nr XXXIV/462/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Działań w Obszarze Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych na lata 2018-2020 zarządza się co następuje:

 • 1.
 1. Postanawia się ogłosić w ramach „Gminnego Programu Działań w Obszarze Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Społecznych na lata 2018-2020”, otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. następujących zadań z zakresu zdrowia publicznego:
 • Podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym organizowania szkoleń i badań profilaktycznych (m.in. rehabilitacja kobiet po mastektomii)
 • Promowanie idei honorowego krwiodawstwa.
 1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 • 2.

Ogłoszenie otwartego konkursu zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miejskiego w Żabnie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie adres: www.zabno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Żabnie.

 • 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Kierownika Referatu Spraw Administracyjnych
i Obywatelskich.

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

                                                                                                            Załącznik  do Zarządzenia

                             Nr 12/19

               Burmistrza Żabna

        z dnia 7 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE

 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

 

 1. Nazwa zadania:

 

Zadanie 1.

Podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
w tym organizacji szkoleń i badań profilaktycznych (min. rehabilitacja kobiet po mastektomii).

Zadanie 2.

Promowanie idei honorowego krwiodawstwa.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

 

 1. Zadania 1 – 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł),
 2. Zadania 2 – 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

 

 • Terminy realizacji zadania.

 

Zadania, o których mowa w punkcie  I ogłoszenia mogą być realizowane nie wcześniej niż
od 1 kwietnia 2019 r. i maksymalnie do 20 grudnia 2019 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.

 Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

 1. Adresaci konkursu

 

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Formularz oferty wraz z oświadczeniami dostępny jest pod Ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie.
 2. Ofertę należy wypełnić czytelnie.

 

 1. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu.
 2. Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2019 r. do godz. 15:00.

       -  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1 33-240 Żabno,

- przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1 33-240 Żabno (decyduje data wpływu).

 1. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego wpływu do Urzędu Miejskiego
  w Żabnie a nie data stempla pocztowego. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Oferta powinna obejmować całość zadania.
 3. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania finansowania.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1, Referat Spraw Administracyjnych i Obywatelskich tel. 146456012 wew. 37 w godz. 8:00 – 15.00.

 

 1. Warunki realizacji zadań

 

 1. Adresatami zadań są mieszkańcy Gminy Żabno.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania.
 3. Podmioty realizujące zadanie zobowiązane są do sporządzenia sprawozdań merytorycznych, według wzoru określonego przez Zleceniodawcę, który stanowić będzie załącznik do umowy.
 4. Przyznane środki finansowe nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, działalność gospodarczą, religijną, oraz na cele inne niż związane z realizacją oferty.
 5. Wnioskowana kwota środków finansowych na realizację zadania nie może być wyższa niż planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.
 6. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie.
 7. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym oferent może zlecić niektóre działania wybranym podmiotom, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję innym podmiotom. Oferent powinien przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie zlecane.
 8. Warunkiem przekazania środków finansowych na realizację zadania jest zawarcie umowy w formie pisemnej. Realizator przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
 9. W przypadku gdy wybrany realizator zadania otrzyma środki finansowe w wysokości niższej od kwoty wnioskowanej, zobowiązany będzie do dokonania stosownych uzgodnień z Urzędem Miejskim w Żabnie dotyczących warunków i zakresu realizacji zadania w terminie 15 dni od ogłoszenia wyników konkursu ofert.
 10. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane jednorazowo w terminie do 30 dni od podpisania umowy.
 11. Realizator zadania będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków finansowych oraz wszystkich wydatków dokonywanych z tych środków.

VII. Oferta powinna zawierać.

 

 1. Szczegółowy opis planowanego sposobu realizacji zadania.
 2. Planowany termin i miejsce realizacji zadania.
 3. Uszczegółowiony harmonogram planowanych działań w zakresie realizacji zadania.
 4. Informację o wysokości wnioskowanych środków finansowych na realizację zadania wraz z kosztami szczegółowymi.
 5. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert.
 6. Wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione, w miejscach które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 7. Oferent odpowiada za poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji

 

 

 • Kryteria oceny ofert.

 

 1. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa w składzie:
 1. Daniela Topór – Przewodnicząca
 2. Renata Skowron – Zastępca Przewodniczącego
 3. Teresa Czosnyka – Członek
  1. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
  2. W ocenie formalnej Komisja konkursowa dokonuje kolejno następujących czynności:
 4. sprawdza liczbę złożonych ofert i ocenia spełnienie wymogów formalnych dla każdej złożonej oferty,
 5. terminowość złożenia oferty konkursowej,
 6. prawidłowość formularza ofertowego,
 7. status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących (na podstawie dołączonych dokumentów i złożonych podpisów),
 8. prawidłowość dołączonych do oferty oświadczeń, określonych w ogłoszeniu konkursowym
 9. Oferty spełniające wymogi formalne podlegają dalszej ocenie merytorycznej.
 10. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostają odrzucone i nie podlegają ocenie merytorycznej.
 11. W części merytorycznej postępowania konkursowego Komisja ocenia oferty (które spełniły wymogi formalne) pod względem:

 

 

 

Lp.

Kryterium Merytoryczne

Liczba punktów

1.

ocena możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „ Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

0-15

2.

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-15

3.

uwzględnienie wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

0-15

4.

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot programu będzie realizował zadanie publiczne;

0-20

5.

ocena planowanych przez podmiot udział środków finansowych własnych lub/i środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

0-15

6.

ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

0-15

7.

uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

0-5

 

 1. Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej poniżej 50% max liczby punktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania, natomiast oferty, które otrzymają 50%
  i więcej max liczby punktów zostają rekomendowane do otrzymania dofinansowania.
  W przypadku większej ilości ofert, propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacz, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Żabno.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

 1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 3. Wyniki konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie ul. Jagiełły 1 oraz na stronie internetowej zabno.pl i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Żabna w drodze Zarządzenia.
 5. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki zostaną zawarte umowy na realizację zadań.

 

 

 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 

 1. Kopia/oryginał aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących. (kopia musi zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione). Dokumenty wydrukowane z internetu: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ems.ms.gov.pl) lub odpis/wydruk danego podmiotu z Centralnej Ewidencji
  i Informacji Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl) nie muszą być opatrzone żadnymi pieczęciami oraz podpisami. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
  o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie
  z ofertą, i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł,
 6. Oświadczenie, że podmiot składający wniosek jest podmiotem uprawnionym do składania wniosków w konkursie tj. podmiotem realizującym zadania z zakresu zdrowia publicznego.
 7. Wzór oświadczeń stanowi załącznik numer 2 do ogłoszenia.

 

 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

 

 1. Oferentowi, który złożył ofertę w postępowaniu konkursowym a oferta ta nie została wybrana przysługuje odwołanie do Burmistrza Żabna od decyzji związanych
  z rozstrzygnięciem konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia jego wyników.
 2. Burmistrz Żabna w ciągu 7 dni rozpatrzy odwołanie i poinformuje pisemnie oferenta
  o podjętej decyzji. Decyzja Burmistrza Żabna jest ostateczna.
 3. W przypadku uznania odwołania oferenta za zasadne, zamieszcza się ogłoszenie
  o unieważnieniu rozstrzygnięcia konkursowego w części dotyczącej rozpatrzenia
  i dalszego postępowania w tym zakresie. Wznawia pracę Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu.
 4. Komisja konkursowa w terminie 2 dni od ogłoszenia unieważnienia rozstrzygnięcia konkursowego ponownie rozpatrzy wszystkie zgłoszone w konkursie oferty i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert.
 5. Od wyniku przeprowadzonego ponownie postępowania konkursowego oferentom nie przysługuje odwołanie.

 

DO POBRANIA

Liczba odsłon: 794
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.