Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Gmina Żabno uczestniczy w projekcie pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa i Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołem w Tarnowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych  dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności, w oparciu o założenia zawarte w dokumencie Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz będzie uwzględniał rozwiązania dot. mieszkalnictwa wspomaganego wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej PO WER.

Projekt przyczyni się do umożliwienia osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Opracowany i testowany w ramach proj. standard/model zakłada rozwój usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi , które nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego.

Obecnie wypracowany został model funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który będzie wdrażany w 5 gminach z terenu województwa Małopolskiego. Gmina Żabno uczestniczy w rozmowach dotyczących realizacji ww. programu pilotażowego na terenie Gminy Żabno.

Placówka wsparcia dziennego

Gmina Żabno uczestniczy w konkursie ogłoszonym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach 9 osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony 25 września 2018 roku, obecnie dokonywana jest ocena formalno – merytoryczna wniosku, natomiast orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2019 roku.

 

Klub Senior +

Gmina Żabno przystąpiła do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, edycja 2019 rok, polegającym na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów (nieaktywnym zawodowo seniorom w wieku 60+) poprzez udostępnienie infrastruktury, która pozwoli na aktywne spędzenie wolnego czasu przez seniorów a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Oferta realizacji zadania na 2019 rok zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 Moduł 1 jednorazowe wsparcie na utworzenie i wyposażenie placówki Klubu Senior + została złożona 3 stycznia 2019 roku, obecnie dokonywana jest ocena formalno – merytoryczna złożonej oferty, wyniki konkursu zostaną podane do informacji publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie później niż do dnia 28 lutego 2019 roku.

Liczba odsłon: 1144
Autor: ops
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.