Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Gmina Żabno uczestniczy w projekcie pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa i Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołem w Tarnowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych  dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie ze społecznym modelem niepełnosprawności, w oparciu o założenia zawarte w dokumencie Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz będzie uwzględniał rozwiązania dot. mieszkalnictwa wspomaganego wypracowane w ramach projektów realizowanych w IV Osi Priorytetowej PO WER.

Projekt przyczyni się do umożliwienia osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Opracowany i testowany w ramach proj. standard/model zakłada rozwój usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi , które nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego.

Obecnie wypracowany został model funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który będzie wdrażany w 5 gminach z terenu województwa Małopolskiego. Gmina Żabno uczestniczy w rozmowach dotyczących realizacji ww. programu pilotażowego na terenie Gminy Żabno.

Placówka wsparcia dziennego

Gmina Żabno uczestniczy w konkursie ogłoszonym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach 9 osi priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony 25 września 2018 roku, obecnie dokonywana jest ocena formalno – merytoryczna wniosku, natomiast orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2019 roku.

 

Klub Senior +

Gmina Żabno przystąpiła do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, edycja 2019 rok, polegającym na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”. Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów (nieaktywnym zawodowo seniorom w wieku 60+) poprzez udostępnienie infrastruktury, która pozwoli na aktywne spędzenie wolnego czasu przez seniorów a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Oferta realizacji zadania na 2019 rok zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 Moduł 1 jednorazowe wsparcie na utworzenie i wyposażenie placówki Klubu Senior + została złożona 3 stycznia 2019 roku, obecnie dokonywana jest ocena formalno – merytoryczna złożonej oferty, wyniki konkursu zostaną podane do informacji publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie później niż do dnia 28 lutego 2019 roku.

Liczba odsłon: 471
Autor: ops
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.