Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 18 października 2018r. /czwartek/ o godzinie 12.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 4. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
 5. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno,
 8. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017r,
 9. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 10. udzielenia Powiatowi Tarnowskiemu dotacji celowej,
 11. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Żabno
 12. uchwalenia Statutu Gminy Żabno,
 13. przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żabno na 2019 r."
 14. przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabno na 2019 r."
 15. określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
 16. uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019",
 17. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ze Spółdzielnią Produkcji Rolnej "DIAMENT" w Otfinowie, działek nr: 362 i 367, położonych w Pasiece Otfinowskiej,
 18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 53/4 o pow. 1,55 ha, położonej w Bobrownikach Wielkich, z dotychczasowym dzierżawcą,
 19. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 283/1 o pow. 0,0108 ha, położonej w Bobrownikach Wielkich, z dotychczasowym najemcą,
 20. zamiany prawa własności działki położonej w obr. Żabno stanowiącej własność Gminy Żabno na prawo własności działki będącej własnością osób fizycznych.
 21. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Żabno na współwłasność z Gminą Olesno
  w  jednej drugiej części   działki nr 327/3 o pow. 0,24 ha, położonej w miejscowości  Gorzyce, Gmina Żabno,  objętą Księgą Wieczystą TR1D/00004620/1. 
 22. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 768/1 o pow. 25 m2, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
 23. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 1393 o pow. 0,42 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim, z dotychczasowym dzierżawcą
 24. Zapytania i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Liczba odsłon: 667
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.