Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 7 czerwca 2018r. /czwartek/ o godzinie 10-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 5. Informacja na temat realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2017 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
 7. przedstawienie przez Burmistrz Żabna sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno wraz z informacją o stanie mienia za 2017 r.,
 8. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Żabno,
 9. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żabna za 2017 r.
 10. odczytanie uchwały  Składu Orzekającego w Tarnowie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żabnie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Żabna,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.,
 12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żabna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 14. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno,
 15. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2018 nr XXXV/470/17 z dnia 28 grudnia 2017r,
 16. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Żabna,
 17. nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim,
 18. nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim,
 19. nadania nazwy ulicy w Ilkowicach,
 20. oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,
 21. ustanowienia TYTUŁU HONOROWEGO  „Zasłużony dla Gminy Żabno”,
 22. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/475/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 lutego 2018r w sprawie podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
 23. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/495/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 22 marca 2018r w sprawie podziału Gminy Żabno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych,
 24. określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez włascicieli nieruchomosci, za usługi
  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych na terenie Gminy Żabno
 25. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 26. dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno,
 27. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  położonych w obrębie  Żabno działek: działki nr 1212/4 o pow. 1,0106  ha, działki nr 1212/2  o pow. 0,0092 ha, działki nr 2485/4 o pow. 0,0110 ha, stanowiących własność Gminy Żabno,
 28. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1068/2 o pow. 0,01 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim,
 29. wyrażenia zgody na sprzedaż działek: nr 405/1 o pow. 0,39 ha, nr 406/1 o pow. 0,34 ha, nr 408/1 o pow. 0,28 ha, nr 409/1 o pow. 0,38 ha, nr 411/1 o pow. 0,13 ha, nr 412/1 o pow. 0,12 ha, nr 413/1 o pow. 0,15 ha, nr 414/1 o pow. 0,24 ha, nr 415/1 o pow. 0,31 ha, położonych w Podlesiu Dębowym,
 30. wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żabno, położnej w obrębie  
 31. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 299/1 o pow. 0,14 ha, położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą,
 32. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 2/2 o pow. 0,31 ha, położonej w Odporyszowie, z dotychczasowym dzierżawcą,
 33. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 164/9 o pow. 0,49 ha, położonej w Gorzycach, z dotychczasowym dzierżawcą,
 34. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 54 o pow. 0,37 ha, położonej w Podlesiu Dębowym, z dotychczasowym dzierżawcą,
 35. Zapytania i wolne wnioski.
 36. Zamknięcie obrad.
Liczba odsłon: 470
Autor:
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.