Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


ZARZĄDZENIE Burmistrza Żabna z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

 

Na podstawie art. 29 ust 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59, z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z poźn. zm.),Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu komisji konkursowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)  oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach Szkolna 2, 33-132 Niedomice.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie i zobowiązuje się do umieszczenia stosownych informacji o ogłoszonym konkursie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie oraz w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie.

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik nr 1do zarządzenia

Burmistrza Żabna z dnia 5 marca 2018 r.

 

Burmistrz Żabna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach, ul. Szkolna 2, 33-132 Niedomice, dla której organem prowadzącym jest Gmina Żabno.

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

 

 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 

 • w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

 

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

 • ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 

 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 

 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

 

 

 

 1. Oferty nauczycieli przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

 

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

 

 • oświadczenie zawierające takie dane osobowe kandydata jak: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 

 • poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

 

 • poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 

 • w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którem mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz.224 z późn. zm.);

 

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

 

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

 

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

 

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;

 

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., 1189 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego  - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1842 z późn. zm.);

 

 • oświadczenie, że kandydat ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia

 

Ponadto w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)  kandydat na stanowisko dyrektora publicznej szkoły przedstawia w ofercie także oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w calach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

 

III Informacje o sposobie i termonie składania ofert

 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach” w terminie do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 14.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1 lub listownie na adres: Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1 (decyduje data wpływu do sekretariatu)

 

 • Nie dopuszcza się składnia ofert w wersji elektronicznej.

 

IV Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Żabna odrębnym zarządzeniem.

 

V O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

VI Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba odsłon: 598
Autor: zossip
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.