Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 12 października 2017r. /czwartek/ o godzinie 10-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad, oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje lub zapytania.
 5. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno,
 8. zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2017 nr XXIII/308/16 z dnia 29 grudnia 2016r,
 9. zaciągnięcia pożyczki i zabezpieczenia jej spłaty, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Sieradzy oraz budynku LKS w Odporyszowie”
 10. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żabna,
 11. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie,
 12. ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna.
 13. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
 14. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu,
 15. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 listopada 2016 r., NR XXI/265/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żabno oraz nadania Statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie
 16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sieradzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sieradzy
 17. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Wnęka w Odporyszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Wnęka w Odporyszowie
 18. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim
 19. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bobrownikach Wielkich
 20. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie
 21. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków i Gimnazjum Publicznego im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach w skład którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków i Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków z Oddziałami Sportowymi
 22. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
  w Otfinowie wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie
 23. uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
 24. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 32/4 o pow. 0,0595 ha, zabudowanej budynkiem wiejskim, położonej w Chorążcu,
 25. wyrażenia zgody na sprzedaż działek: nr 851/13 o pow. 0,0180 ha i nr 852/14 o pow. 0,0157 ha, położonych w Żabnie,
 26. wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w obr. Żabno działki: nr 1438 o pow. 0,0097 ha, stanowiącej własność Gminy Żabno,
 27. wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w obr. Żabno działki: nr 1465/4 o pow. 0,0156 ha, stanowiącej własność Gminy Żabno,
 28. wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w obr. Żabno,
 29. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w obr. Żabno,
 30. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1845/7 o pow. 100 m2, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą,
 31. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata cz. Działki nr 1786/4 o pow. 0,1600 ha, położonej w Żabnie , stanowiącej własność Gminy Żabno,
 32. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 41/11 o pow. 0,10 ha, położonej w Podlesiu Dębowym, z dotychczasowym dzierżawcą,
 33. Zapytania i wolne wnioski.
 34. Zamknięcie obrad.
Liczba odsłon: 371
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
Wybory Samorządowe 2018
System Informacji Przestrzennej
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Video
System powiadamiania SMS
500+
Desk
Małopolska
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
Stop przemocy
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.