Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Obwieszczenie

Burmistrza Żabna

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023”.

 

Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405)

Informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023”.

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokument, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko,
a projekt dokumentu dotyczy jednej gminy.

W związku z powyższym Burmistrz Żabna na podstawie art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 2 wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie o wyrażenie zgody na  odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023”.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w piśmie z dnia         29 sierpnia 2017r. (znak: NS.9022.10.372.2017) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie piśmie z dnia 5 września 2017r. (znak: ST-I.410.1.71.2017M.B.) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023”.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 w/w ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzasadnienia zawierającego informacje
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

 

Charakter działań przewidzianych w dokumencie:

 • charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47:,
 1. stopień w jakim dokument ustala ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, w

       odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali.

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Żabno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 (zwany dalej Programem), jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska w gminie.

Projekt Programu po oszacowaniu stanu środowiska i określeniu istotnych powodów niedotrzymywania norm jakości środowiska koncentruje się na znalezieniu skutecznych
i możliwych do zrealizowania działań, których wdrożenie polepszy ten stan lub utrzyma go na dotychczasowym poziomie, jeżeli wskaźniki stanu zanieczyszczenia danego komponentu odpowiadają obowiązującym normom.

Ramy dla późniejszych działań zostały ustalone w harmonogramie realizacyjnym projektu Programu obejmującym wszystkie komponenty środowiska, nadzwyczajne zagrożenia środowiska w tym poważne awarie oraz edukację ekologiczną.

Projekt Programu działań obejmuje działania własne gminy : inwestycyjne oraz organizacyjne, w tym w zakresie edukacji ekologicznej.

W projekcie Programu ujęte zostały również zadania monitorowane realizowane na terenie gminy przez inne jednostki organizacyjne np. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Każde planowane do realizacji przedsięwzięcie powinno zostać poddane odrębnej procedurze badania oddziaływania na środowisko, o ile tylko obowiązek taki wynika z ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów wykonawczych.

W procedurze tej przeanalizowane zostaną zagrożenia wynikające ze skali przedsięwzięcia oraz usytuowania danego przedsięwzięcia. Aktualnie na terenie gminy brak zakładów posiadających znaczący wpływ na stan środowiska.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w ramach Programu nie będą realizowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 1. b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

 

Harmonogram działań obejmuje zadania, które wynikają :

 • z programów na szczeblu powiatowym oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego – Strategia Środowiska, który jest spójny z dokumentami strategicznymi wynikającymi ze zobowiązań międzynarodowych związanych
  z wdrażaniem dyrektyw Unii Europejskiej oraz dokumentami na szczeblu krajowym
  w szczególności : z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia Fala Nowoczesności, średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020, oraz z dziewięcioma zintegrowanymi strategiami o charakterze horyzontalnym.
 • Z Programu Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022 przyjętego UCHWAŁĄ NR XXVII/343/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻABNIE Z DNIA 10 KWIETNIA 2017 R
 • Programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Żabno na lata 2015-2020.

 

 1. c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

Przydatność posiadania Programu Ochrony Środowiska, który będzie drugą jego edycją potwierdza kolejność realizowanych przedsięwzięć w gminie. Ich kwalifikacja  do realizacji przebiega pod kątem korzyści dla środowiska i wdrażania prawa wspólnotowego.

Tak realizowana polityka na szczeblu lokalnym przyczynia się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności gminy Żabno dla inwestorów oraz turystów.

Posiadanie programu umożliwia częstokroć pozyskanie środków zewnętrznych na działania lub grupę działań, umożliwiających uzupełnienie środków gminnych i zapewnienie finansowania zadań w szybszym terminie.

Ponadto posiadanie POS jest przydatne przy konstruowaniu budżetu gminy.

 

 1. d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Żabno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 zakłada realizację celów ekologicznych takich jak m.in. : ograniczanie niskiej emisji, poprawę jakości wód poprzez wodociągowanie i kanalizację gminy, dalsze doskonalenie systemu gospodarki odpadami, ochronę gleb, ochronę terenów cennych  przyrodniczo.

Konsekwentna realizacja zaplanowanych zadań w powiązaniu z możliwościami ekonomicznymi gminy i interesariuszy, ma za zadanie stopniowe eliminowanie istniejących problemów ekologicznych i poprawę stanu  poszczególnych komponentów środowiska.

 

 1. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko:
 2. a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań,

 

Realizacja celów i zadań zawartych w programie nie spowoduje nowych zagrożeń lub innych istotnych uciążliwości dla środowiska a prawidłowa ich realizacja przyniesie wymierne efekty ekologiczne w postaci minimalizacji antropopresji na środowisko. Nie spowoduje ingerencji oraz przekształceń w środowisku naturalnym, nie wpłynie negatywnie na obszary cenne przyrodniczo.

Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze inwestycji proekologicznych, których realizacja wynika z celów i kierunków zamierzonych działań ograniczało się będzie w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją). Negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

związane z etapem realizacji inwestycji są oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi
o ograniczonym, lokalnym zasięgu. Po zakończeniu fazy realizacji oddziaływanie na środowisko inwestycji ekologicznych ulega na etapie eksploatacji odwróceniu, co oznacza, że zaczynają one pozytywnie oddziaływać na środowisko, dając zauważalną poprawę stanu tych elementów środowiska, które mają chronić.

Z uwagi na charakter przedsięwzięć przewidzianych do realizacji oraz ich prawdopodobną lokalizację, na żadnym z etapów realizacji nie będą występować niekorzystne oddziaływania na formy ochrony przyrody, w tym na obszary NATURA 2000.

 

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,

 

Oddziaływania skumulowane zaplanowanych zadań definiowane mogą być jako zmiany
w środowisku wywołane ich wpływem, w połączeniu z innymi obecnymi  oddziaływaniami.

Ocenia się, że kumulacja oddziaływań może następować, jeżeli będą one zlokalizowane
w obrębie już istniejących lub przewidywanych kumulacji oddziaływań z istniejącej lub planowanej infrastruktury.

Oddziaływania skumulowane szczegółowo analizowane są w postępowaniach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko projektowanych przedsięwzięć.

Ocenia się, że prawdopodobieństwo kumulacji oddziaływań na terenie gminy Żabno obecnych i wynikających z planowanych w programie przedsięwzięć (jeżeli takie będą) nie spowoduje ujemnych skutków w środowisku, gdyż ideą tych działań jest poprawa stanu środowiska a nie jego pogarszanie.

Ze względu na odległość gminy od granic Polski a także źródła zanieczyszczeń w gminie Żabno realizacja nowych inwestycji nie spowoduje występowania oddziaływań transgranicznych.

 

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

 

Rodzaj i skala zamierzonych  przedsięwzięć nie powinny powodować ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Wymogi w tym zakresie oraz stosowania nowoczesnych  technologii w rozwiązaniach i wykonawstwie winny być zawarte w specyfikacji warunków zamówienia realizowanych przedsięwzięć.

 

3). Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

 1. obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu

 

 Korytarz ekologiczny.

Przez teren gminy wzdłuż rzeki Dunajec w obrębie obwałowań biegnie korytarz ekologiczny, o znaczeniu międzynarodowym, wyznaczony w ramach sieci ECONET  (Koncepcja krajowej sieci ekologicznej) łączącym obszary węzłowe o znaczeniu europejskim. Korytarz ekologiczny jest strukturą przestrzenną, która umożliwia rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy dużymi obszarami leśnymi oraz terenami przyległymi. Stanowi on trasę migracji różnych gatunków, pozwalająca na zachowanie enklaw roślinności i ostoi zwierząt.

Szerokość korytarza to obszar ok. 1 km . Z tego względu uznać można, że cały teren gminy mieści się w obrębie korytarza Dunajca. Dlatego tak istotnym jest uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do środowiska.

 

 1. formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

 

System ochrony przyrody i krajobrazu tworzą:

 • Założenia ogrodowe:

-  Gorzyce                                - okres powstania XIX wiek

-  Łęg Tarnowski ( Partyń)      - okres powstania XVIII/XIX w

-  Łęg Tarnowski                     - okres powstania XX w

-  Otfinów                                - okres powstania XIX w

-  Pogwizdów                           - okres powstania 1925 r.

Na szczególną uwagę zasługuje park w Łęgu Tarnowskim ( Partyń ), który należy do najstarszych i najciekawszych zabytkowych założeń ogrodowych okolic Tarnowa.

 

 • Pomniki przyrody – skupiska drzewa i pojedyncze drzewa (5 szt.)
  1. W granicach gminy Żabno obszarem podlegającym ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym to Obszar NATURA 2000  PLH 120085 Dolny Dunajec

Nazwa JCW - Dunajec od  Zbiornika Czchów  do ujścia.

Kod JCW - PLRW20001921499

 

Przyjęte w projekcie POS cele, kierunki interwencji oraz zadania wynikają z wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, założeń obowiązujących: Programu strategicznego ochrony środowiska województwa małopolskiego i Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnowskiego na lata 2016-2020, zasad wynikających z programów na szczeblu rządowym oraz dokumentów strategicznych w gminie, po oszacowaniu aktualnego stanu środowiska w poszczególnych komponentach według stanu na 31.12.2015r.

 

Założenia planu działań na lata 2017-2023 przeprowadzono w podziale na obszary interwencji : Ochrona powietrza atmosferycznego; Ochrona przed hałasem; Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym; Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych; Gospodarka wodno-ściekowa; Zasoby geologiczne; Gleby; Gospodarka odpadami; Ochrona
i zachowanie środowiska przyrodniczego; Zagrożenia poważnymi awariami; Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony środowiska
i bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiono nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń programu jak  również propozycje monitoringu realizacji programu.

 

Działania ujęte w programie mają na celu osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Żabno oraz dalszą poprawę jej atrakcyjności również w oparciu o poprawę świadomości mieszkańców w zakresie zachowań proekologicznych.

 

 

Burmistrz Żabna

Stanisław Kusior

Liczba odsłon: 700
Autor: dk
« powrót
Archiwum:
Wybory Samorządowe 2018
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Video
System powiadamiania SMS
500+
Desk
Małopolska
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
Stop przemocy
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.