Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


O B W I E S Z C Z E N I E

o  wszczęciu    postępowania

      Zgodnie   z   art.  61   § 1 i  4, art. 49, art. 10   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 - tekst jednolity.),
w związku z art. 73 ust.1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust.1 pkt 4 i ust.5 ustawy z dnia
3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2016 poz.353 z p.zm.)  z a w i a d a m i a m,    że wnioskiem z dnia  18.05.2017r.
Zarządu Województwa Małopolskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie , ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków  w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Joanna Karda -  przedstawiciel firmy Werona Sp. z o.o. ,
ul. Przemysłowa 10, 40 – 020 Katowice   
zostało wszczęte postępowanie    w    sprawie 
wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „ROZBUDOWA/PRZEBUDOWA DW 973 BORUSOWA- TARNÓW:

Zadanie nr 1 – Przebudowa/rozbudowa DW nr 973 na odc. Tarnów – Żabno;

Zadanie nr 2 – Przebudowa/rozbudowa DW nr 973 na odc. Borusowa – Żabno”.

               Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz.353),
w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Wnioskowane przedsięwzięcie zajmuje znaczną część terenu Gminy Żabno w powiecie tarnowskim wykraczając poza jej obszar na teren Gminy Gręboszów w powiecie dąbrowskim.

Stosownie do art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 z p. zm.) organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Żabna

Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających
z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Ponadto informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie w celu uzyskania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                             

Liczba odsłon: 1002
Autor:
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Video
System powiadamiania SMS
500+
Desk
Małopolska
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
Stop przemocy
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.