Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 

 


Zarządzenie Nr 20/17

Burmistrza Żabna

z dnia 29 marca 2017r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy  w Łęgu Tarnowskim

 

               Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz §1 ust. 3, §3 i § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2012r, poz. 4145) zarządzam, co następuje:

 

 • 1. W okresie od 30 marca 2017r. do 14 kwietnia 2017r. przeprowadza się konsultacje społeczne (konsultacje) dotyczące nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w Łęgu Tarnowskim. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 • 2. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców Łęgu Tarnowskiego w temacie określonym w § 1 niniejszego Zarządzenia i prowadzone są z inicjatywy Burmistrza Żabna.
 • 3. 1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren sołectwa Łęg Tarnowski.
 1. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie Sołectwa, które posiadają czynne prawo wyborcze na podstawie art. 10 § 1 pkt 3 lit. a ustawy Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz.112 z późn. zm.).
 • 4. Konsultacje przeprowadza się w formie:
 • sondażu internetowego polegającego na zapoznaniu się z projektem uchwały
  o nadaniu imienia ulicy i udzieleniu odpowiedzi pozytywnej, negatywnej lub braku zdania w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zabno.pl z dopiskiem: "Konsultacje – Łęg Tarnowski",
 • przekazania pocztą elektroniczną projektu uchwały organizacjom pozarządowym działającym na terenie sołectwa.
 • 5. Zbiorcze wyniki wynikające z sondażu internetowego oraz opinii organizacji pozarządowych zostaną przedstawione niezwłocznie mieszkańcom sołectwa Łęgu Tarnowskiego poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz przekazane Radzie Miejskiej w formie protokołu z wyników konsultacji.
 • 6. Konsultacje prowadzi Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego
  w Żabnie.
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2017r..

 

Burmistrz Żabna 


Ankieta w sprawie konsultacji projektu uchwały nadania nazwy ulicy „ul. św. Floriana"  w sołectwie Łęg Tarnowski.

 

 1. Czy jesteś za przyjęciem projektu uchwały: Tak     Nie    Nie mam zdania    

                                                                                 (zaznacz odpowiednią odpowiedź)

 

 1. Wnoszę uwagi do zapisów uchwały (proszę podać proponowaną treść danego §)

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

 


 

 

Projekt

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęgu Tarnowskim

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żabnie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala, co następuje:

 • 1. Ulicy bez nazwy położonej w Łęgu Tarnowskim, oznaczonej jako część działki nr 382/8, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, równoległej do ulicy Nowej od strony wschodniej nadaje się nazwę: „ul. św. Floriana".
 • 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy o której mowa w § 1, określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.
 • 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Liczba odsłon: 354
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Video
System powiadamiania SMS
500+
Desk
Małopolska
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
Stop przemocy
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.