Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Zarządzenie nr 11/17 Burmistrza Gminy Żabno z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami.

Zarządzenie nr 11/17  

 Burmistrza Gminy Żabno z dnia 01 marca 2017 r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 ust. 1-9, art. 7 ust. 3, art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777),

Burmistrz Gminy Żabno informuje, że w dniach od 01.03.2017 r. do 31.03.2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022.

 • 1
 1. Na obszarze Gminy Żabno zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, zwane dalej konsultacjami, w okresie od dnia 01.03.2017 do dnia 31.03.2017, dotyczące projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz  z załącznikami.
 2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami.
 3. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami.
 4. Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Żabno www.zabno.pl, na stronie podmiotowej Gminy Żabno w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim, ul. W. Jagiełły 1, pokój 14, w terminie od 01.03.2017r. do 31.03.2017 r.
 • 2
 1. Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą prowadzone, zamieszczone zostanie na stronie podmiotowej Gminy Żabno w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Żabno zabno.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 02.03.2017 roku i potrwają 30 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu konsultacji w źródłach, o których mowa w § 4 pkt 2-3.
 • 3
 1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców i partnerów społecznych na temat projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami.
 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całej gminy i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy oraz partnerzy społeczni prowadzący działalność na terenie gminy.

 

 

 • 4

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

 • spotkań otwartych dla mieszkańców oraz innych interesariuszy w celu omówienia i oceny zapisów projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” , a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz zapisania ich w protokole.
 • Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie ul. W. Jagiełły 1, pokój 14  w godzinach pracy urzędu.
 • Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej przez wypełnienie formularza  w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. W. Jagiełły 1, pokój 14 w godzinach pracy Urzędu oraz wysłanych elektronicznie na adres e-mail mail ugzabno@zabno.pl lub abartik@zabno.pl z dopiskiem „GPR Gminy Żabno – uwagi”. Formularz w wersji papierowej dostępny będzie w Urzędzie Miejskim Żabno w godzinach pracy Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.zabno.pl. Formularz stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.  
 • 5

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 • 6

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Referat spraw Administracyjnych i Obywatelskich.

 • 7

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Panu Andrzejowi Bartik.

 • 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 11/17.

Burmistrza Gminy Żabno

z dnia 01 marca 2017 roku.

 

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

 

Burmistrz Gminy Żabno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022”

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 z zw. Z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku  o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Gminy Żabno informuje o terminie konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 - 2022”

 

Burmistrz Gminy Żabno przystąpił do opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022. Gminny Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie gminy w zaplanowane działania.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1)     mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2)      mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3)   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4)   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność  społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)      organy władzy publicznej;

7)    podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 02.03.2017 r do dnia 31.03.2017 r. w formie:

 • zbierania uwag i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem  formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można  dostarczyć drogą korespondencyjną lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. W. Jagiełły 1, pokój 14 lub wysłać elektronicznie na adres e-mail ugzabno@zabno.pl lub abartik@zabno.pl z dopiskiem „GPR Gminy Żabno – uwagi”,
 • zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie ul. W. Jagiełły 1, pokój 14 w godzinach pracy urzędu. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień  i przyjmowania opinii jest Pan Andrzej Bartik,
 • dwóch spotkań otwartych dla mieszkańców oraz innych interesariuszy umożliwiających omówienie i ocenę zapisów projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” , a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz zapisania ich w protokole.

Materiały dotyczące projektu .: „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” i formularz konsultacyjny dostępne będą od dnia 02.03.2017 r.:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej Gminy Żabno (ZOBACZ DOKUMENT),

- w Urzędzie Miejskim Żabno, ul, W. Jagiełły , pokój 14 w godzinach pracy Urzędu 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji, sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację projektu Programu bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG Dotyczący projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami.

 

Zarządzenie w wersji PDF

Liczba odsłon: 1551
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Spis powszechny
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.