Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Zarządzenie nr 11/17 Burmistrza Gminy Żabno z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami.

Zarządzenie nr 11/17  

 Burmistrza Gminy Żabno z dnia 01 marca 2017 r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 ust. 1-9, art. 7 ust. 3, art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777),

Burmistrz Gminy Żabno informuje, że w dniach od 01.03.2017 r. do 31.03.2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022.

 • 1
 1. Na obszarze Gminy Żabno zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, zwane dalej konsultacjami, w okresie od dnia 01.03.2017 do dnia 31.03.2017, dotyczące projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz  z załącznikami.
 2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami.
 3. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami.
 4. Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Żabno www.zabno.pl, na stronie podmiotowej Gminy Żabno w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim, ul. W. Jagiełły 1, pokój 14, w terminie od 01.03.2017r. do 31.03.2017 r.
 • 2
 1. Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą prowadzone, zamieszczone zostanie na stronie podmiotowej Gminy Żabno w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Żabno zabno.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 02.03.2017 roku i potrwają 30 dni od dnia opublikowania informacji o rozpoczęciu konsultacji w źródłach, o których mowa w § 4 pkt 2-3.
 • 3
 1. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców i partnerów społecznych na temat projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami.
 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całej gminy i mogą w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy oraz partnerzy społeczni prowadzący działalność na terenie gminy.

 

 

 • 4

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

 • spotkań otwartych dla mieszkańców oraz innych interesariuszy w celu omówienia i oceny zapisów projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” , a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz zapisania ich w protokole.
 • Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie ul. W. Jagiełły 1, pokój 14  w godzinach pracy urzędu.
 • Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej przez wypełnienie formularza  w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. W. Jagiełły 1, pokój 14 w godzinach pracy Urzędu oraz wysłanych elektronicznie na adres e-mail mail ugzabno@zabno.pl lub abartik@zabno.pl z dopiskiem „GPR Gminy Żabno – uwagi”. Formularz w wersji papierowej dostępny będzie w Urzędzie Miejskim Żabno w godzinach pracy Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.zabno.pl. Formularz stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.  
 • 5

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 • 6

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Referat spraw Administracyjnych i Obywatelskich.

 • 7

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Panu Andrzejowi Bartik.

 • 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 11/17.

Burmistrza Gminy Żabno

z dnia 01 marca 2017 roku.

 

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

 

Burmistrz Gminy Żabno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022”

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 z zw. Z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku  o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Gminy Żabno informuje o terminie konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016 - 2022”

 

Burmistrz Gminy Żabno przystąpił do opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022. Gminny Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie gminy w zaplanowane działania.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1)     mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2)      mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3)   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4)   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność  społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)      jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)      organy władzy publicznej;

7)    podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 02.03.2017 r do dnia 31.03.2017 r. w formie:

 • zbierania uwag i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem  formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można  dostarczyć drogą korespondencyjną lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. W. Jagiełły 1, pokój 14 lub wysłać elektronicznie na adres e-mail ugzabno@zabno.pl lub abartik@zabno.pl z dopiskiem „GPR Gminy Żabno – uwagi”,
 • zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie ul. W. Jagiełły 1, pokój 14 w godzinach pracy urzędu. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień  i przyjmowania opinii jest Pan Andrzej Bartik,
 • dwóch spotkań otwartych dla mieszkańców oraz innych interesariuszy umożliwiających omówienie i ocenę zapisów projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” , a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz zapisania ich w protokole.

Materiały dotyczące projektu .: „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” i formularz konsultacyjny dostępne będą od dnia 02.03.2017 r.:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej Gminy Żabno (ZOBACZ DOKUMENT),

- w Urzędzie Miejskim Żabno, ul, W. Jagiełły , pokój 14 w godzinach pracy Urzędu 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji, sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację projektu Programu bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG Dotyczący projektu dokumentu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żabno na lata 2016-2022” wraz z załącznikami.

 

Zarządzenie w wersji PDF

Liczba odsłon: 1275
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.